تبلیغات
y008 - Mathematica 8.0.1 + Portable

Mathematica 8.0.1 + Portable

-  -

نرم افزار جامع برای انجام محاسبات ریاضی در علوم و مهندسی

منبع:
http://www.softgozar.com