تبلیغات
y008 - Altium Designer 10.0

Altium Designer 10.0

-  -

نرم افزار پیاده سازی شماتیک و طراحی PCB و آنالیز مدار آنالوگ

منبع:
http://www.softgozar.com